రామ కోటి దేవాలయం, అమరావతి మరియు 29176 దేవాలయ పునరుద్ధరణ లేక నిర్మాణ కార్యాక్రమం

నెలవారీ దాతలు అవ్వండి - మీ సొంత ఊరిలో మీ ఊరి దేవాలయం కు నెలకు కొంత మొత్తం (100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 లేక 5000 లేక ఇంకా ఎక్కువ) ఇచ్చి కాపాడండి. దాతలకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలిగేటట్లు ప్రణాళిక.

రామ కోటి దేవాలయము, అమరావతి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు 29176 దేవాలయాల పునరుద్ధరణ

రామ కోటి దేవాలయ నిర్మాణం మరియు ఆ రామ కోటి దేవాలయము ను 29176 పల్లెలో ఉన్న చిన్న దేవాలయాలకు అనుసంధానం చేయడం, తెలుగు సంస్కృతీ-సాంప్రదాయం ను దృడపరిచే సంస్థలను స్థాపించడం లేక ఉన్న సంస్థలను అనుసంధానం చేయడం, ఇవన్నీ 26 NGOలు కలసి అత్యుత్తమైన ప్రమాణాలతో "రామాలయం ప్రోజెక్టు" అనే పేరుతొ ఒక వ్యవస్థను నెలకొలిపి బావి తరాలకు అందించే ఒక ప్రయత్నం.

<a href="https://www.amaravati.city/2021/06/ideal-ramalayam.html">Revival of 29390 Ramalayams</a>

Revival of 29390 Ramalayams

Integration of Rama Koti Temple to all Ramalayams present in Andhra Pradesh and Telangana -Read More

Small Contributions

Small Contributions

Every Small Donation will be given due recognition

Special Economic Spiritual Zone

Special Economic Spiritual Zone

Special Institutions for Development of Guidelines, Rules and Regulations and Policies for next 500 years.

Names on Bricks

Names on Bricks

Family Name/Names of Donors will be engraved on bricks along with Sri Rama Name

Amaravati - Commercial Capital of Andhra Pradesh

Amaravati - Commercial Capital of Andhra Pradesh

The Rama Koti Temple will bring positive aura for development of Amaravati.

Gift to ISKCON

Gift to ISKCON

The temple will be gifed to ISKCON Devotees as an Icon for completing 20 Crore Times Rama Koti

Recent Updates

Recent Posts from Rama Koti Temple, Amaravati

సీతా కల్యాణోత్సవం - రామ కోటి జపం, 10th April 2022, Gachibowli Stadium, Hyderabad, Telangana
Commercial Proposals - Ramalayam Project
Know Your Village Ramalayam and Ancient Eco System
Support us
About Ramalayam Project
Ramalayam Committee
YSR District Kadapa, Andhra Pradesh, Ramalayam Project

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Here You Will Find The Answers Of Your Most Asked Questions

1. What is Rama Koti

Chanting "Rama" word for 1,00,00,000 times. It is considered auspisous to chant Rama for 1 Crore Times. In Andhra Pradesh, many will write Rama for 1,00,00,000 times. The concept is adopted from Ratnakara, a killer and thief who changed to Sage Valmiki by chanting "Rama" word for many number of times. ISKCON or Hare Krisna people have chanted 10,000 times per day for about more than 60 years. This humungous act has to be cherished and this grand temple proposed at Amaravati, Andhra Pradesh, India will become an icon for the devotion of ISKCON people to Rama and Krishna.

2. Why Andhra Pradesh was selected for Rama Koti Temple?

Kancharla Gopanna (popularly known as Bhakta Ramadasu or Bhadrachala Ramadasu) lived many years ago in Bhadrachalam Town (Presently in Telangana - Another Telugu State). Bhadrachala Ramadasu attains dharshan of Lord Rama and mukti by constructing Rama Temple. From that time onwards, it is customery in Andhra Pradesh to construct Rama Temples. Every village in Andhra Pradesh has Ramalayam. It is easy to contruct grand rama temples in Andhra Pradesh when compared with other places. Another important aspect is that at any place in India can be selected for Rama Koti Temple but at Amaravati, farmers are struggling for 362 days (13th December 2020) and this grand temple structure which is planned at international standard, if any postive atmosphere, if it can bring then it will surely cater to the aspriations of farmers.