సీతా కల్యాణోత్సవం - రామ కోటి జపం, 10th April 2022, Gachibowli Stadium, Hyderabad, Telangana


For the first time in Hyderabad, CBTC in collaboration with Magna Carta Foundation and Ramalayam Project, Telangana and Andhra Pradesh, is hosting a mega event with more participants at Hyderabad. 

Direct tickets are not available. Kindly fill the registration form for more information. 

Last Date of Registration - 23rd March 2022

Online Payment Link: https://www.payumoney.com/webfronts/#/index/ramakoti

Bulk Registration Link (More than 100 People): https://forms.gle/CtpCkcnzX6AyXy436 

First Come - First Serve Basis. 

About the event: 

This is an experimental event conducted at Hyderabad to create a modern tradition so that if it is successful, the same will be implemented in all towns and cities in Telangana and Andhra Pradesh. We also allow commercial players to takeover this tradition and utilize most by meditating on "Rama" Word. 

ఒక ప్రయోగాత్మకంగా రామతత్త్వం, రామ నామస్మరణ, ఇప్పటి తరం వారికీ నచ్చే విధంగా, రామ కోటి ధ్యానం (60 నిమిషాలు మాత్రమే), డాన్స్, మ్యూజిక్, కోలాటం, వసంతాలు (పసుపు నీళ్లు జల్లుగునే ఆటలు), సాంప్రదాయ భోజనం, అన్ని పెట్టి, తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఒక కొత్త సంస్కృతిని తీసుకు రావాలని హైదరాబాద్ నగరం లో ప్రణాళిక చేస్తున్నాము. అందరి ఆసిస్సులు ఉంటాయని ఆశిస్తునాం. హైదరాబాద్ లో ఈ సంవత్సరం రామ కోటి ధ్యానం బాగా ప్రోత్సాహం లభిస్తే, ఇదే విధంగా మొత్తం తెలంగాణ మరియు ఆంధ్ర ప్రదేశ్, అన్ని జిల్లాలో 2023 లో చేస్తాము.   

రామ కోటి జపం: ఒక మనిషి ఒక గంట 'రామ', 'రామ', 'రామ', అని జపం చేస్తే, గంటకు సుమారు 10000 సార్లు వస్తుంది. అదే ఒక 1000 మంది రామ జపం చేస్తే, రామ కోటి అవుతుంది. 

The event is a fund generation event for helping small village Temples In Andhra Pradesh and Telangana (Ramalayam Project - https://www.amaravati.city) 

Timings: 10.00 AM to 3.00 PM

Program Schedule: 

8.30 AM to 9.30 AM is Registration (Participants will not be allowed after 10.00 AM)

9.30 AM to 10.00 AM is seating arrangements 

10.00 AM to 11.15 AM - Discourse by Holymen and "Rama" Name Chanting (Meditation).

11.15 AM to 12.30 Noon - Kolatam, Dance, DJ and Music - Panakam Distribution

1.00 PM -Vadapappu, Rice and all kinds of Traditional Dishes 

 2.00 PM to 3.00 PM - Vasantalu -  Turmeric Water Splashing (Only Registered Participants) 

Email: amaravati@sevas.org.in

Website: https://www.amaravati.city/2022/03/sita.html

Venue: Gachibowli Stadium, Mushroom Rock Road, Gachibowli, Hyderabad, Telangana 500032

Hall Layout: Vasantalu: Turmeric Water Splash Party: 

Prior Registration is Needed. People Interested should register using the below link. Safety Glasses will be provided, along with Turmeric Water. 


Kolatam Dance: People Interested in this have to register first and they have to attend the function at 8.00 AM for practicing Dance. 


Volunteers: A maximum of 100 Volunteers are welcomed. First Come and First Serve Basis (ONLY 100 People). Email to cbtctelugustates@gmail.com for free volunteering. 

Newest